Điều khoản – Chính sách

iT60s.org cung cấp thông tin, tài liệu trên trang Web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện như được nêu trong thông báo pháp lý này.

iT60s bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.

1. Bản quyền

Thông tin trên trang web này cung cấp được bảo vệ bởi quyền sao chép:

Điều khoản - Chính sách sử dụng iT60s.org

Bản quyền © 2014 – 2021. Đã đăng ký Bản quyền:

Tại: https://www.dmca.com/site-report/it60s.org

Trừ khi được cho phép cụ thể ở đây, không một phần thông tin nào trên trang Web này có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của iT60s.org.

2. Sử dụng trang web

Thông tin và tài liệu đi kèm được cung cấp để tải xuống từ trang Web này có thể là thông tin có bản quyền từ iT60s hoặc các nhà cung cấp của iT60s. Việc sử dụng được điều chỉnh bởi các điều khoản của thỏa thuận cấp phép của chúng tôi, đi kèm với thông tin đó.

Bạn sẽ không thể tải xuống hoặc cài đặt bất kỳ phần mềm nào đi kèm hoặc bao gồm thỏa thuận cấp phép người dùng cuối trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận cấp phép chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được phép sử dụng thông tin này.

Trừ khi được chỉ ra ở những nơi khác trên trang web này, bạn có thể xem, sao chép, in và phân phối các tài liệu có sẵn trên trang web này với các điều kiện sau:

 • Tài liệu chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân, thông tin, phi thương mại;
 • Tài liệu không được sửa đổi hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Bất kỳ bản sao nào của tài liệu hoặc một phần của tài liệu đó phải bao gồm thông báo bản quyền ở trên và thông báo cho phép này; và
 • iT60s bảo lưu quyền thu hồi ủy quyền đó bất kỳ lúc nào và bất kỳ hoạt động sử dụng nào như vậy sẽ bị ngừng ngay lập tức khi có thông báo bằng văn bản từ iT60s.
 • Các tài liệu nêu trên không bao gồm thiết kế hoặc bố cục của trang Web này. Các yếu tố của trang web này được bảo vệ bởi thương mại và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần.

3. Bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Điều khoản - Chính sách sử dụng iT60s.org

Ngoại trừ khi được cung cấp rõ ràng những điều khác trong một thỏa thuận giữa bạn và iT60s, tất cả thông tin và phần mềm trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ đảm bảo hoặc điều kiện khác, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn về chất lượng, nhưng không giới hạn về chất lượng chất lượng hài lòng, khả năng lao động hoặc phù hợp với mục đích cụ thể, hoặc các mục đích thực hiện theo pháp luật, trạng thái, việc sử dụng thương mại hoặc khóa học kinh doanh.

iT60s không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc bất cứ trong thông tin hoặc phần mềm hoặc tài liệu khác được tham khảo bởi hoặc liên kết với trang web này. tài liệu tham khảo đến các công ty, các dịch vụ và sản phẩm của họ, được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo hành bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.

Trong mọi sự kiện, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, bất cứ, cá nhân hoặc hậu quả nào của bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm, không giới hạn, các khuôn mất do việc sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, bao gồm hoặc không được tư vấn về khả năng thiệt hại và bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý, phát hiện ngoài hoặc kết nối với việc sử dụng hoặc hiệu quả của thông tin này.

Một số quốc gia không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại hậu quả hoặc sự cố, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Trang web này có thể bao gồm kỹ thuật hoặc các lỗi không chính xác khác hoặc các lỗi tiêu biểu. Những thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này; những thay đổi này sẽ được ưu đãi trong các bản chỉnh sửa mới của trang web này.

Chúng tôi có thể thực hiện cải tiến hoặc thay đổi trong (các) thông tin hoặc các chương trình được mô tả trong trang web này bất cứ lúc nào. Dù hay không được tư vấn về khả năng thiệt hại và bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý, phát hiện ngoài hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện thông tin này.

Một số thông tin của chúng tôi có thể được tìm kiếm trên internet, nếu như vậy iT60s không đảm bảo và chịu trách nhiệm pháp lý trước các thông tin thu thập, tổng hợp. iT60s cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thất bại, thương hại hoặc thiệt hại nào từ mức hiển thị hoặc sử dụng kết quả tìm kiếm trên web chúng tôi.

iT60s không bảo đảm rằng kết quả tìm kiếm sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn trên cơ sở không có lỗi, an toàn hoặc việc bạn sử dụng cùng lỗi là rủi ro của riêng bạn. Chức năng tìm kiếm và cung cấp thông tin của trang web được cung cấp “nguyên trạng” mà không bảo hành bất kỳ hình thức nào và iT60s từ chối rõ ràng bất kỳ bảo đảm nào về tính khả năng, phù hợp với mục đích cụ thể và không xâm phạm.

iT60s không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bao gồm trong bất kỳ chỉ số web hoặc kết quả tìm kiếm web nào. Một số nội dung trên web tư vấn tài liệu theo định hướng người lớn hoặc có thể chứa nội dung khác có mục tiêu cho một số người, kết quả trên web tìm kiếm của bạn có thể tự động và duy nhất, liên kết nổi bật hoặc tài liệu tham khảo để có tài liệu mục tiêu. iT60s không có yêu cầu khiếu nại rằng những điều khó khăn đó là trách nhiệm của chúng tôi trước kết quả tìm kiếm, sử dụng của bạn.

Trang Web này có thể được truy cập từ các quốc gia khác trên thế giới và có thể chứa các tham chiếu đến các thông tin được công bố tại quốc gia của bạn. Những tham chiếu này không ngụ ý rằng iT60s dự định công bố các thông tin như vậy ở quốc gia của bạn.

4. Tuyên bố về Quyền Riêng tư & Cam kết Bảo Mật

Điều khoản - Chính sách sử dụng iT60s.org
Điều khoản sử dụng – iT60s.org

Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây hoặc trong Chính sách quyền riêng tư, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu phi cá nhân nào được gửi đến iT60s sẽ được coi là KHÔNG được bảo mật. Bằng cách gửi cho iT60s bất kỳ thông tin hoặc tài liệu phi cá nhân nào, bạn cấp cho iT60s giấy phép không hạn chế, không thể thu hồi để sử dụng, tái tạo, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền và phân phối các tài liệu hoặc thông tin đó và bạn cũng đồng ý rằng iT60s được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng nào, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật mà bạn gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ tên của bạn hoặc công khai sự thật rằng bạn đã gửi tài liệu hoặc thông tin khác cho chúng tôi trừ khi:

(a) bạn cho phép chúng tôi làm như vậy;

(b) trước tiên chúng tôi thông báo cho bạn rằng các tài liệu hoặc thông tin khác mà bạn gửi đến một phần cụ thể của trang web sẽ được xuất bản hoặc được sử dụng với tên của bạn trên đó; hoặc

(c) chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật.

Để tìm hiểu thêm về cách iT60s.org bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên và địa chỉ của bạn, vui lòng tham khảo chi tiết Tuyên bố về Quyền riêng tư Thông tin Trực tuyến của iT60s.

5. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Điều khoản - Chính sách sử dụng iT60s.org
Điều khoản sử dụng – iT60s.org

Trang Web iT60s.org chứa các liên kết đến các trang Web của bên thứ ba, không thuộc quyền kiểm soát của iT60s. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về bất kỳ trang Web nào khác mà bạn có thể có quyền truy cập thông qua trang Web iT60s.

Khi bạn truy cập một trang web không phải iT60s.org, bạn tự chịu rủi ro và iT60s không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên các trang web này.

iT60s cung cấp các liên kết này đơn thuần như một sự tiện lợi và việc bao gồm các liên kết đó không có nghĩa là iT60s xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng các trang Web đó.

6. Hướng dẫn sử dụng hình ảnh

Các thông tin của iT60s chứa nhiều clipart, hình ảnh và nội dung mẫu như biểu mẫu thuộc sở hữu của iT60s hoặc được cấp phép từ bên thứ ba. Với tư cách là người dùng của iT60s, bạn có thể tự do sử dụng, sửa đổi và xuất bản Hình ảnh theo ý muốn của mình theo các hạn chế được nêu dưới đây.

Nếu bạn không chắc liệu mục đích sử dụng của mình có tuân thủ các Nguyên tắc nêu dưới đây hay không, iT60s khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên của luật sư hoặc cố vấn pháp lý của riêng bạn. iT60s sẽ không cung cấp cho bạn ý kiến ​​về việc sử dụng của bạn có tuân thủ các Nguyên tắc này hay không.

Bạn có thể:

 • tạo một (1) bản sao của (các) Hình ảnh cho mục đích sao lưu hoặc lưu trữ.
 • Hoặc có thể dùng hình ảnh cho các mục đích đăng tải, chia sẻ… có dẫn nguồn.

Bạn không thể:

 • Bán lại, cấp phép phụ hoặc cung cấp (các) Hình ảnh để sử dụng hoặc phân phối riêng biệt hoặc tách rời khỏi sản phẩm hoặc trang web.

Ví dụ: (các) Hình ảnh có thể được sử dụng như một phần của thiết kế trang web, nhưng không được cung cấp để tải xuống riêng biệt hoặc ở định dạng được thiết kế hoặc dành cho việc lưu trữ vĩnh viễn hoặc sử dụng lại bởi người khác.

 • Không cung cấp (các) Hình ảnh cho bên thứ ba hoặc cho phép các bên thứ ba sử dụng (các) Hình ảnh một cách riêng biệt hoặc như một phần của bất kỳ sản phẩm nào khác, tuy nhiên, các bên thứ ba có thể được cung cấp bản sao của (các) Hình ảnh (bao gồm các tệp kỹ thuật số) như một phần của sản phẩm.
 • Không tạo ra các tác phẩm tai tiếng, khiêu dâm, phỉ báng hoặc vô đạo đức bằng cách sử dụng (các) Hình ảnh cũng như sử dụng (các) Hình ảnh cho bất kỳ mục đích nào khác bị pháp luật nghiêm cấm;
 • Không sử dụng hoặc cho phép sử dụng (các) Hình ảnh hoặc bất kỳ phần nào trong đó làm nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, hoặc yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào dưới bất kỳ hình thức nào trong (các) Hình ảnh hoặc bất kỳ phần nào của chúng;
 • Không sử dụng bất kỳ Hình ảnh nào liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức có thể nhận dạng được cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc theo cách gợi ý sự liên kết hoặc chứng thực của họ đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào;
 • Không sử dụng (các) Hình ảnh ở định dạng điện tử, trực tuyến hoặc trong các ứng dụng đa phương tiện trừ khi (các) Hình ảnh được kết hợp chỉ cho mục đích xem và không được phép tải xuống và / hoặc lưu (các) Hình ảnh cho bất kỳ lý do;
 • Không thuê, cho thuê, cấp phép lại hoặc cho mượn (các) Hình ảnh hoặc bản sao của Hình ảnh đó cho một người hoặc pháp nhân khác…

7. Thông tin hợp pháp

Thông tin xuất hiện trên trang web này chỉ dành cho mục đích hướng dẫn chung. Thông tin đó không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên pháp lý cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​của cố vấn pháp lý của riêng mình trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên trang này hoặc bất kỳ trang Web nào mà nó có thể được liên kết.

8. Luật chính quyền và quyền tài phán

Trang Web này (không bao gồm các trang được liên kết) được iT60s kiểm soát từ các văn phòng của nó tại Việt Nam. Bằng cách truy cập trang Web này, bạn và iT60s đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng, trang Web này sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy chế và luật pháp của Việt Nam, bất kể xung đột của các nguyên tắc luật của chúng.

Bạn và iT60s cũng đồng ý và tuân theo quyền tài phán cá nhân và địa điểm duy nhất của các tòa án của Việt Nam đối với những vấn đề như vậy. iT60s không tuyên bố rằng các tài liệu trên trang Web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác.

From: iT60s.org

Back to top button