Blog

Những câu nói tiếng Anh về tương lai ý nghĩa nhất – English4u

Bài viết trước chúng tôi giới thiệu tới các bạn những câu nói tiếng Anh về quá khứ, ở bài viết này chúng tôi xin gửi tới bạn những câu nói tiếng Anh về tương lai ý nghĩa nhất để bạn luyện nói và cảm nhận về tương lai.

=> Những câu nói tiếng Anh về quá khứ hay nhất

=> Những câu nói tiếng Anh hài hước nhất về phụ nữ

=> Những câu nói tiếng Anh về cuộc sống hay nhất

Những câu nói tiếng Anh về tương lai ý nghĩa nhất

1. The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots. – Erich Fromm

Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

2. And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future. – Gottfried Wilhelm Leibniz

Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thái trước đó của nó, vì vậy hiện tại của nó cũng tiềm ẩn tương lai.

3. Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one. – Dr Seuss

Ngày hôm nay thật đẹp. Ngày hôm nay thật vui. Ngày mai là một ngày nữa.

4. The cares of today are seldom those of tomorrow. – William Cowper

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.

5. Real generosity toward the future lies in giving all to the present. – Albert Camus

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

6. I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity. – Igor Stravinsky

Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.

7. The future is hidden even from those who make it. – Anatole France

Tương lai thậm chí ẩn dấu khỏi cả những người làm nên nó.

8. It is difficult to live in the present, pointless to live in the future and impossible to live in the past. -Frank Herbert

Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi.

9. Your heart will be shattered by sorrow if you force it to live in tomorrow’s ephemeral imagination – world instead of in today’s eternal reality – now. – Sri Chinmoy

Trái tim bạn sẽ tan vỡ vì đau khổ nếu bạn buộc nó phải sống trong thế giới mộng tưởng phù du của tương lai thay vì hiện thực vĩnh hằng của ngày hôm nay.

10. I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it. – Groucho Marx

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.

11. Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly. – Ngạn ngữ Eskimo

Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.

12. I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day. – James Joyce

Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

13. The future depends on what we do in the present. – Mahatma Gandhi

Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.

14. I never think of the future – it comes soon enough. – Albert Einstein

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai – nó luôn luôn đến đủ sớm.

15. Light tomorrow with today! – Elizabeth Barrett Browning

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!

16. There is nothing like a dream to create the future. – Victor Hugo

Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai.

17. How paramount the future is to the present when one is surrounded by children. – Charles Darwin

Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ.

18. When people say, ‘She’s got everything’, I’ve got one answer – I haven’t had tomorrow. – Elizabeth Taylor

Khi người ta nói, ‘Cô ấy có tất cả’, tôi có một câu trả lời – Tôi chưa có ngày mai.

19. One today is worth two tomorrows. – Benjamin Franklin

Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.

20. It is said that the present is pregnant with the future. – Voltaire

Người ta vẫn nói hiện tại hoài thai tương lai.

Những câu nói tiếng Anh về tương lai ý nghĩa nhất

21. Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness. – Edward Young

Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.

22. Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow. – Luigi Pirandello

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

23. The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past. – Robertson Davies

Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.

24. The greatest threat towards future is indifference.

Mối đe dọa lớn nhất hướng tới tương lai là sự thờ ơ.

25. Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.

26. Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination. – William Arthur Ward

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

27. The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity. – Victor Hugo

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.

28. The future is purchased by the present. – Samuel Johnson

Tương lai được mua bằng hiện tại.

29. With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now. – Ralph Waldo Emerson

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.

30. The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion. – Albert Einstein

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

31. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. – Albert Einstein

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

32. Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

33. Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform. – Edward Young

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

34. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – William Arthur Ward

Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình.

35. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – Eleanor Roosevelt

Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.

Những câu nói tiếng Anh về tương lai ý nghĩa nhất

Hãy học tiếng Anh với những câu nói tiếng Anh về tương lai ý nghĩa nhất ở trên nhé, điều này sẽ giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy hơn. Bạn có thể luyện nói những câu nói tiếng Anh ý nghĩa với rất nhiều chủ đề khác nhau ở chuyên mục cách học nghe và nói tiếng Anh của English4u. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Related Articles

Back to top button